วิสัยทัศน์ (Vision)

 “ โครงสร้างพื้นฐานดี มากมีแหล่งน้ำ สืบสานประเพณี คนดีมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลด้วยความพอเพียง ’’

พันธกิจ (Mission)

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากปัญหายาเสพติดและป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงการบริการด้านสาธารณสุข ให้คลอบคลุมและทั่วถึง
5. ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ในท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

LINE OA อบต.ไพศาล

 เพิ่มเพื่อน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

674580
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3979
1299
7623
645079
26915
29888
674580

Your IP: 127.0.0.1
2024-06-18 22:17